ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้นำองค์กรกิจกรรม เนื่องในวันราชภัฏ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้นำองค์กรกิจกรรม “ระดับยอดเยี่ยม” ได้แก่ นายยุรนันท์ เถื่อนพงษ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ “ระดับดีเด่น” ได้แก่ 1) นายภูมินทร์ ชิณราช 2)นางสาวนฤมล โพธิพรหม 3) นางสาวนิรชรา     ชื่นใจ 4) นางสาวคัทรียา จอมเพชร โดยรับมอบเกียรติบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุเมธตันติเวชกุล (อเนกประสงค์ 1)

Award

Print Friendly, PDF & Email