Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26) โดยมีบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ หลักจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้แบ่งบุคลากรและนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคาร 3 และอาคาร 26 โดยรอบ

big cleaning day big cleaning day big cleaning day big cleaning day big cleaning day

Print Friendly, PDF & Email