การประชุมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีและคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ของจังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือกับ ดร.เสน่ห์ คำแพง ตำแหน่งผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดประจวบฯ ได้จัดประชุมร่วมกันที่ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 26 (ราชพฤกษ์) เพื่อหาแนวทางในการตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและอาหาร ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและธุรกิจในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีและในภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้บางจังหวัด เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง พาประชาชนและสังคมก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

big data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

big data

big data

Print Friendly, PDF & Email