กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร ประธานสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ นำอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก หมู่ที่ ๙ บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ค่ายพระมงกุฎเกล้า ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น และกลยุทธ์ที่ 18 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยจะดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 วิทยากรโดย นายสุวรรณ์ ทวีศาสตร์ อาจารย์อนุชาติ บุญมาก และอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

Print Friendly, PDF & Email