โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก หมู่ที่ 9 บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 203 คน

camp

camp

camp

camp

camp

camp

Print Friendly, PDF & Email