การนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์ประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่า

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้ไปนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์ประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่า DEVELOPMENT OF SIMULATION GAME FOR ASSESSING TEACHING PROFICIENCY OF COMPUTING EDUCATION STUDENTS USING SIX SIGMA TECHNIQUE” เพื่อเผยแพร่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11 จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print Friendly, PDF & Email