การนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การประยุกต์วิธีการสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อผลิตอินโฟกราฟิกเผยแพร่อัตลักษณ์อาหารเมืองเพชรบุรีสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เข้านำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การประยุกต์วิธีการสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อผลิตอินโฟกราฟิกเผยแพร่อัตลักษณ์อาหารเมืองเพชรบุรีสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต APPLICATION OF CREATIVITY BASED LEARNING APPROACH THROUGH USING APPLICATION SOFTWARE TO CREATE PHETCHABURI LOCAL FOOD INFOGRAPHICS FOR STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION.” ในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริง: นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดโดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังPrint Friendly, PDF & Email