การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์ช้างป่าที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนาย 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย และนายเอกชัย พึ่งแย้ม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์ช้างป่าที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน” ณ ห้องรับรอง 1 – 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2Print Friendly, PDF & Email