การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง นวัตกรรมอัจฉริยะช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกและดูและกล้วยหอมทองในพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ในการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก


Print Friendly, PDF & Email