อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะทำงานการประชุมวิชาการ U-SCHOOL MENTORING ของ สกอ.

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะทำงานการประชุมวิชาการ U-SCHOOL MENTORING ของ สกอ.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดการประชุม  ในงานดังกล่าวทาง สกอ. ได้เชิญคณาจารย์หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน หรือ U-SCHOOL MENTORING จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่าง เป็นคณะทำงานการจัดนิทรรศการ ซึ่งอาจารย์ ดร. สราวุธ แผลงศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่นำชมบูธนิทรรศการในส่วนจัดแสดงโซน 2  “พัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21”  ส่วนในโซน 1,3 มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยสยามร่วมนำชม
Print Friendly, PDF & Email