การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email