การศึกษาดูงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร และอาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการฝึกงานและรับสมัครบัณฑิตเข้าทำงานในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล

Print Friendly, PDF & Email