สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อาจารย์ กรกรต เจริญผล รองคณบดี อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล ผู้ช่วยคณบดี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)


Print Friendly, PDF & Email