โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26206 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26) วิทยากรโดย อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

data mining data mining
data mining

Print Friendly, PDF & Email