กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านใบรับรองวิชาชีพด้านความปลอดภัยในยุคดิจิตอล

เมื่อวันที่ 19-20 และ 26 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านใบรับรองวิชาชีพด้านความปลอดภัยในยุคดิจิตอล มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 19 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26402 วิทยากรโดย คุณวีระศักดิ์ นพแก้ว และคุณจิราภรณ์ กาญจนุบัติPrint Friendly, PDF & Email