EdPEx

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

EdPEx

EdPEx

EdPEx

EdPEx

EdPEx

EdPEx

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus