แนะแนวการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดระนอง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 20 – 25 มกราคม 2562

 
 


Print Friendly, PDF & Email