แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาฯ

 

ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกสาขา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา และแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต โดยให้ประเมินภาวะการมีงานทำใน Link ด้วยค่ะ
1. Link สำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาhttps://goo.gl/6axUbu
2. Link สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต https://goo.gl/WHHNij

Print Friendly, PDF & Email