สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท อินฟินิท คอนโทรล จำกัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท อินฟินิท คอนโทรล จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณปณต ลีเจริญภักตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการต่างๆ ของ บริษัท อินฟินิทิคอนโทรล จำกัด เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษาในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งนี้คณะที่เข้าร่วมศึกษาดูงานประกอบด้วย ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ และอาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ
บริษัท อินฟินิท คอนโทรล จำกัด เป็นบริษัทที่มีคุณปณต ลีเจริญภักตร์ และคุณอภิรักษ์ พรสวัสดิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เน้นการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ช่วยทุ่นแรงในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงเป็นผู้นำในธุรกิจระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
Print Friendly, PDF & Email