โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT : Internet of Things)

เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT : Internet of Things) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26206 อาคารราชพฤกษ์ ภายใต้กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้ ในโครงการนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล วิทยากรโดย นายสิทธิพล อยู่ยอด และนายเอกชัย มะการ แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อีทีที จำกัด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT
IoT

Print Friendly, PDF & Email