การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายพีรพล สุขพลาย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Print Friendly, PDF & Email