ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ รอบรับตรงแบบโควตาพิเศษ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ รอบรับตรงแบบโควตาพิเศษ

Print Friendly, PDF & Email