สำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 รับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (ด้านบัญชี) ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

Print Friendly, PDF & Email