การบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 จังหวัดนครพนม หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ผ่านการสอนด้วยสื่อดิจิทัลสำหรับครู”

เมื่อวันที่  17-18 พฤษาคม  2561  อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ได้บรรยายให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ผ่านการสอนด้วยสื่อดิจิทัลสำหรับครู” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล และนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีนางอุไรวรรณ  แสนมิตร  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 ให้การต้อนรับ

 

Print Friendly, PDF & Email