การบรรยาย เรื่อง การเรียนการสอนในยุค 4.0

lecture

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญไปบรรยายให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “การเรียนการสอนยุค 4.0” มีอาจารย์เข้าฟังการบรรยายครั้งนี้ 150 คน โดยมี ดร. กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับ

lecture

lecture lecture lecture

Print Friendly, PDF & Email