วิทยากร

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน และอาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

 lecturer

 lecturer

 lecturer

 lecturer

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus