การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม 

Print Friendly, PDF & Email