การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นตัวแทนศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.หวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 83 คน จาก 4 วิทยาลัย(วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล,วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2,วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี) อาทิ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ผู้ประสานงานและฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ โดยเนื้อหาในการประชุมเป็นการชี้แจงลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ยุติธรรม และนำผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมาปรับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไป

Print Friendly, PDF & Email