การประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) เป็นประธานในการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ จ.ส.อ. หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจกุล และอาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม เข้าร่วมประชุม
Print Friendly, PDF & Email