การประชุมรับฟังนโยบาย

การประชุมรับฟังนโยบายท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมรับฟังนโยบายทิศทางการบริหารงาน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รองศาสตราจารย์กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 332

meeting

meeting

meeting

meeting

meeting

Print Friendly, PDF & Email