โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2016)

เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2016) ณ ห้องปฏิบัติการ 313 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน วิทยากรโดย นายมนตรี กลิ่นอ่อน และนายวิรัตน์ พุทธาพร

MOS
MOS
MOS
MOS
MOS
MOS
MOS

MOS
MOS

Print Friendly, PDF & Email