โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใบรังรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (MOS : Microsoft Word 2016)

เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใบรังรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (MOS : Microsoft Word 2016) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26206 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26) วิทยากรโดย นายมนตรี กลิ่นอ่อน และนายวิรัตน์ พุทธาพร
MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS

Print Friendly, PDF & Email