การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

mou

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ นายสืบพงศ์  เกตุนุติ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน ด้านนวัตกรรมดิจิทัล และระบบควบคุมอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดี อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล อาจารย์ประจำ อาจารย์ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย และอาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกดังกล่าว

mou
mou  mou

 

Print Friendly, PDF & Email