การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาห้องปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่และเนื้อหาดิจิทัลเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวอัจฉริยะ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาห้องปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่และเนื้อหาดิจิทัลเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวอัจฉริยะ” กับ นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เพื่อการร่วมมือทางวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีต่อไป

 

Print Friendly, PDF & Email