การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562Print Friendly, PDF & Email