การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอบทความในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยเครืออข่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

nctim
nctim

nctim

Print Friendly, PDF & Email