โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายในสำนักงานอัตโนมัติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล ผู้ช่วยคณบดี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายในสำนักงานอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 24 25 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26206 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26) วิทยากรโดย คุณอภิสิทธิ์ สุทธิศาล
Network Network

Print Friendly, PDF & Email