ขอเชิญลงชื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบใบรับรองทางวิชาชีพเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบใบรับรองทางวิชาชีพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 315

นักศึกษาท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ขอเชิญลงชื่อที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารราชพฤกษ์ (26) ชั้น 3

Print Friendly, PDF & Email