การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เต่ชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 332

Print Friendly, PDF & Email