โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา บุณฑริก อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม และอาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; คณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email