ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ National Pingtung University (NPTU), Taiwan

นายธนัช ธนาประเสริฐสุข ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ National Pingtung University (NPTU), Taiwan (ไต้หวัน)

Print Friendly, PDF & Email