กิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยทางคณะได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 – 8, 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 – 20.00 น. ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 26201, 26202, 26205 และ 26206

Print Friendly, PDF & Email