บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมพิรบพรีศรีราชภัฏ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Print Friendly, PDF & Email