โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม รองคณบดี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี วิทยากรโดย อาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Print Friendly, PDF & Email