การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ บัวทอง ประธานกรรมการ อาจารย์กิตติพงษ์ คงเอียด กรรมการ และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ เลขานุการ ผลการประเมินได้คะแนน 3.48 อยู่ในระดับ “ดี”

QAQA

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภี แก้วชะฎา ประธานกรรมการ อาจารย์กนิษฐา อินธิชิต กรรมการ และอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ เลขานุการ ผลการประเมินได้คะแนน 3.41 อยู่ในระดับ “ดี”

QA

QA

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เจษฎา ชาตรี ประธานกรรมการ อาจารย์มานพ ชาชิโย กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง เลขานุการ ผลการประเมินได้คะแนน 3.17 อยู่ในระดับ “ดี”

QA

QA

Print Friendly, PDF & Email