ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด – ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

Print Friendly, PDF & Email