อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการวางแผนการทดสอบบินโดรนป้องกันช้างป่าด้วยกลิ่นสาบเสือโคร่ง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดี อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรายงานการวางแผนทดสอบบินโดนป้องกันช้างป่าด้วยกลิ่นสาบเสือโคร่ง ณ ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Print Friendly, PDF & Email