การนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ (Collaborative Presentation)

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ไปนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ (Collaborative Presentation) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 500 คน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุชุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างสื่อการสอนดิจิทัลในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต Application of project-based leaching methodology to create digital instructional media in information technology and communications for students education program”  ในงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
conference

Print Friendly, PDF & Email