ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย

โครงการฝึกอบรม “ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน”

อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร รักษาการประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน” ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ โรงแรมมารวยการ์เด้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น และพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายแต่ละภูมิภาคให้มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายร่วมกัน

research research research research research research research research research

Print Friendly, PDF & Email