พิธีถวายพระพรวันแม่เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดี นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวาย
พระพรวันแม่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เวลา 9.00 น. ณ
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1

Print Friendly, PDF & Email